White-crowned SparrowCanyon TowheeLark SparrowSpotted TowheeDark-eyed "Oregon" JuncoWhite-crowned SparrowWhite-crowned SparrowSavannah SparrowDark-eyed JuncoWhite-throated SparrowSong Sparrow